بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزان

(مشاركتآموزاناثراسترسبررسبررسيبررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزانبرفشاردانشدانلود بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزانروانيورزشي

رفتن به سایت اصلی

بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزان

نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه
 
چکیده:
هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر مشاركت ورزشي بر فشار رواني دانش آموزان پسر فوتباليست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهاي رواني مجموعه واكنش هاي غيراختصاصي ارگانيسم در مقابله و مواجهه با هر عاملي كه مي بايد با آن رودرو شود، كه در كنترل فشار رواني عوامل متعددي از جمله مشاركت ورزشي موثر است. اين تحقيق با شيوه نيمه تجربي با استفاده از طرح پيش آزمون – پس آزمون با دو گروه گواه و آزمايش انجام گرديد. براي انجام تحقيق آزمودني هاي گروه گواه و آزمايش هر كدام 30 نفر بودند، كه گروه گواه، از بين دانش آموزان دبيرستان شاهد و گروه آزمايش از بين دانش آموزان ورزشگاه هفتم تير بابل به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد، سپس ميزان فشار رواني آزمودنيها از طريق پرسشنامه فشار عصبي كه شامل 40 سوال مي باشد، مورد آزمون قرار گرفت، و بعد در مرحله آزمايش متغير مستقل «مشاركت ورزشي» شامل آموزش و تمرين مهارتهاي فوتبال، طي دوماه و نيم، 3 جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 70 تا 90 دقيقه اجرا گرديد تا تاثير آن بر متغير وابسته «فشار رواني» بررسي گردد. در مرحله تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي حاصل از آزمون t استودنت استفاده شد و اين نتايج به دست آمد:
الف) بين ميانگين نمرات فشار رواني گروه گواه و نمرات گروه آزمايش در مرحله پيش آزمون، به لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده نگرديد 0/05) (p.
ب) بين ميانگين نمرات فشار رواني گروه گواه و نمرات گروه آزمايش در مرحله پس آزمون، به لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده گرديد 0/05) (p.
ج) بين ميانگين نمرات فشار رواني گروه گواه در مرحله پيش آزمون و پس آزمون به لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده نگرديد 0/05) (p.
د) بين ميانگين نمرات فشار رواني گروه آزمايش در مرحله پيش آزمون و پس آزمون به لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده گرديد 0/05) (p.
 
مقدمه:
امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي و ماشيني شدن جوامع، اگر چه خدمات ارزنده اي براي بشر به ارمغان آورده اما عوارض متعددي را در برداشته است. يكي از اين عوارض كاهش تحرك و فعاليت بدني مي باشد. كم تحركي سلامت جسمي و رواني انسان را مورد تهديد قرار داده و زندگي انسان را به طور چشمگيري دچار اختلال مي سازد.
انرژي رواني نمي تواند از انرژي جسماني جدا باشد و خستگي، دلسردي، كمبود تمرين و ناتواني در تصميم گيري به هم ارتباط دارند. عكس قضيه نيز صادق است. يعني شرايط متناسب به ترقي و تعالي منتهي مي شود. مهارت باعث ايجاد اعتماد مي گردد و دارا بودن آمادگي جسماني گام بزرگي به سوي داشتن آمادگي رواني است.
 
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان  مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
ادبيات و پيشينه تحقيق
هدف تحقيق
فرضيه تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري و شيوه نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش جمع آوري اطلاعات
تجزيه و تحليل داده ها
پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق
پيشنهادهايي به محققين ديگر
 
فهرست جداول:
جدول 1- آماره هاي پيش آزمون در گروه گواه و آزمايش
جدول 2- آماره هاي پس آزمون در گروه گواه و آزمايش
جدول 3- آماره هاي گروه گواه در پيش آزمون و پس آزمون
جدول 4- آماره هاي گروه آزمايش در پيش آزمون و پس آزمون
منابع
 
منابع ومأخذ:
الله قلي پور، م. 1377. مقايسه ميزان پرخاشگري بين جوانان ورزشكار رشته هاي بسكتبال، كاراته، بوكس و غيرورزشكار. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.
تندنويس، ف. 1371. دويدن. چاپ اول. تهران. دفتر امور فرهنگي و اجتماعي و ورزش هاي همگاني.
حبيبيان ، م. 1379. مقايسه ميزان استرس(فشار روحي) دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.
زبيري، م. 1373. مقايسه وضعيت خلق و خوي شخصيتي يك گروه منتخب از ورزشكاران نخبه با يك گروه غير ورزشكاران. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.
شاملو، س .1378. بهداشت رواني چاپ سيزدهم. تهران. انتشارات چهر.
صاحب الزماني، م. 1374. بررسي اثر يك برنامه سه ماهه كاراته بر روي ميزان پرخاشگري نوجوانان دانش آموز شهرستان تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه تربيت مدرس.
7-مزيني، هـ. 1374. بررسي ميزان پراكندگي افسردگي در دو گروه دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه هاي سبزوار. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.
نمازي زاده، م. نقوي ، ف. 1381. مجله دانش و پژوهش. شماره 11 و 12 اصفهان (خوراسگان) انتشارات نقش مانا.
وست، د.پوچر، ج. 1375. مباني تربيت بدني ورزش . ترجمه آزاد. چاپ تهران انتشارات نور حكمت.

 • پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگی

  پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگی, دانلود پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگی, زندگی, کارنامه, کارنامه و زندگی, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگی لینک دانلود و…

 • مقاله بارگذاري

  بارگذاريدانلود مقاله بارگذاريمقالهمقاله بارگذاري رفتن به سایت اصلی مقاله بارگذاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بارگذاري(بار…

 • تحقیق در مورد درخت سیب 21 ص

  تحقیق در مورد درخت سیب 21 ص 21, تحقیق, تحقیق در مورد درخت سیب 21 ص, دانلود تحقیق در مورد درخت سیب 21 ص, درخت, درخت سیب 21 ص, سیب, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد درخت…

 • تحقیق در مورد نرم افزار سیستم 6 ص

  تحقیق در مورد نرم افزار سیستم 6 ص 6, افزار, تحقیق, تحقیق در مورد نرم افزار سیستم 6 ص, دانلود تحقیق در مورد نرم افزار سیستم 6 ص, سیستم, ص, مورد, نرم, نرم افزار سیستم 6 ص رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد جزر و مد

  تحقیق در مورد جزر و مد تحقیق, تحقیق در مورد جزر و مد, جزر, جزر و مد, دانلود تحقیق در مورد جزر و مد, مد, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جزر و مد لینک دانلود و…